Ensino obrigatorio

Educación Primaria

2024-04-26T18:51:07+02:00

No CPR LUIS VIVES a Educación Primaria asentase nos seguintes pilares: Un sistema de aprendizaxe dinámica rexida pola acción e a experimentación por parte do alumnado. Unha educación integral resaltando a importancia dos valores sociais, artísticos, culturais,… A adquisición sólida de destrezas e hábitos de traballo A aprendizaxe duns firmes coñecementos académicos que, serán a base dos seus estudos futuros. Fomentamos a investigación, a experimentación, a procura de información e realización de tarefas en grupo e individuais

Educación Secundaria

2024-04-26T18:49:23+02:00

No CPR LUÍS VIVES , os obxectivos máis significativos para a Etapa de Secundaria son: Desenvolver destrezas básicas na utilización das diversas fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións con outras persoas

Go to Top