Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2020/21

FORA DE

PRAZO

ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21

Prazo: 7 de xuño – 6 de xullo de 2021

Alumnado que cursase durante o ano académico 2020/21 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
Máis información

Fondo solidario para adquirir libros de texto e material escolar.

FÓRA DE

PRAZO

A Xunta acaba de publicar no DOGA a orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

Prazo: 21 de maio – 22 de xuño 2021

a) Á participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en:

  • 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP)
  • 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO), cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/2021.

b) Á convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial, así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda da orde.

c) Á convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

Presentación de solicitudes .

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal.

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Solicitude
Máis información
LISTAXES ADMITIDOS E EXCLUIDOS
Listados de admitidos e excluidos

Acceso ás máscaras de protección que a Xunta pon á disposición do alumnado.

FORA DE

PRAZO

A Xunta acaba de publicar no DOGA a orde que regula o acceso ás máscaras de protección a disposición do alumnado de Primaria. ESO e Bacharelato.

Prazo: 16 de novembro – 27 de novembro 2020

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:
a) Non ten que presentar solicitude:
O alumnado benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.
b) Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra
algunha das seguintes condicións:
• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
• Alumnado matriculado en educación especial.
• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

Presentación de solicitudes .

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo da Xunta

Solicitude
Máis información

Atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos

FORA DE

PRAZO

Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos.

Prazo: 28 de xullo – 27 de agosto de 2020

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono concilia as familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias destas axudas obríganse a observar o disposto no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e mais no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e especificamente a:

a) Facilitar aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

b) Destinar a axuda á finalidade para a cal se concede.

c) Comunicar calquera alteración das condicións que motivaron o seu outorgamento.

d) Subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei..

Solicitude
Máis información

Axudas para libros e comedores escolares para o curso 2020/2021

FORA

DE PRAZO

O Concello de Ourense convoca as axudas que lles darán apoio ás familias ourensás para a compra de libros e material escolar e comedores escolares no próximo curso 2020/2021.

Plazo: 22/06/2020 – 13/07/2020

Son destinatarios desta convocatoria, nos termos do artigo 4 das bases xerais reguladoras, as unidades de convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no Concello de Ourense que, na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes cumpran os requisitos do citado artigo, entre outros:
  • Estar empadroados no Concello de Ourense, con tres meses mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de convivencia.
  • Non superar os 3.500 € de renda per capita anual. Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso de ser familia monoparental (enténdese por familia monoparental a constituída por unha soa persoa proxenitora ou titor/a con que convive o/a neno/a, e que sexa a única sustentadora da familia).
Solicitude
Máis información

BONO COIDADO EXTRAORDINARIO PARA A INFANCIA

FORA

DE PRAZO

Axudas ás familias con nenas e nenos de ata doce anos de idade para a conciliación na situación xerada pola COVID-19

Plazo: 13/06/2020 – 13/07/2020

Importe: 500€/mes desde a segunda quincena de marzo ata o 31 de agosto. É dicir, cada familia pode cobrar ata 2.750€.
Finalidade: Pagar a nómina dun coidador a domicilio, ben sexa directamente ou a través dunha empresa. O contato ten que ser posterior á declaración de emerxencia sanitaria
Destinatarios: Familias con fillos de ata 12 anos (estes incluídos), nas que os pais traballen
Requisitos de renda: Ata 806 euros mensuais netos por membro da unidade familiar. Para familias con tres membros ou menos, ata 2.500 mensuais netos en conxunto

Máis información
Presentación electrónica

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.

FORA

DE PRAZO

Plazo: 13/06/2020 – 13/07/2020

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria as persoas físicas, que no período comprendido entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos os dous inclusive, se acollan á medida de redución de xornada para o coidado dun fillo ou filla menor de tres anos, ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %, e que reúnan certos riquisitos. Clica en máis información.

Máis información
Pesentación electrónica

BONO COIDADO EXTRAORDINARIO PARA A DEPENDENCIA

FORA

DE PRAZO

Concesión das axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19

Prazo: 13/06/2020 – 13/07/2020

Importe: 500 €/mes desde a segunda quincena de marzo ata o 31 de agosto. É dicir, cada familia pode cobrar ata 2.750 €.
Finalidade: Pagar a nómina dun coidador a domicilio, ben sexa directamente ou a través dunha empresa. O contrato ten que ser posterior á declaración de emerxencia sanitaria
Destinatarios: Persoas maiores ou con discapacidade usuarias dun centro de día ou ocupacional (tanto público como privado)
Requisitos de renda: Non hai

Máis información

Axudas ás familias de alumnado beneficiario das bolsas de comedor

FORA DE PRAZO

Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19

Máis información